Studia

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studa Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

Uniwersytet Śląski w Katowicach z inicjatywy Polsko-Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego zorganizował w Dublinie zagraniczną edycję Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Pierwsza edycja studiów w Irlandii odbyła się w latach 2015-17, była to już 11 zagraniczna edycja tych studiów.  Więcej informacji o pierwszej educji studiów można znaleźć na stronie szkoły kultury i języka polskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Absolwenci pierwszej edycji podyplomowych studiów.

W marcu 2019r. zakończyła się  druga edycja podyplomowych studiów w Irlandii.

Abslowenci drugiej edycji studiów.

O Studiach

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego i drugiego. Duży blok zajęć związany jest z zagadnieniami poświęconymi nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych. Studia przygotowują do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, na University College Dublin, w weekendy i w sumie obejmą trzy semestry. Podczas każdego zjazdu słuchacze uczestniczą w 20 godzinach zajęć. W sierpniu przez dwa tygodnie odbywa się zjazd w Cieszynie, podczas którego słuchacze uczestniczą w bloku zajęć teoretycznych oraz w praktykach zawodowych.

Nauka na Studiach Podyplomowych trwa trzy semestry – obejmuje 374 godzin (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia oraz 20 godzin praktyki z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ).

Studia są adresowane do osób, które są zainteresowane pracą z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, np. na lektoratach w zagranicznych ośrodkach akademickich.

W ramach Studiów oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik glottodydaktycznych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, wybitnych specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od kilkudziesięciu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Wykładowcami są także pracownicy zagranicznych polonistyk. Edycje zagraniczne Studiów zostały dotąd przeprowadzone na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi, we Włoszech i Niemczech (6 razy) we współpracy z tamtejszymi uniwersytetami i szkołami.

Część zajęć ma charakter wykładowy, większość natomiast przebiega w formie seminariów. Odbycie praktyki z cudzoziemcami zapewnia Szkoła. Zajęcia praktyczne mają częściowo formę hospitacji lekcji prowadzonych przez lektorów w Szkole Języka i Kultury Polskiej, a następnie słuchacze prowadzą zajęcia samodzielnie. Podczas zajęć słuchacze Studiów zostają zapoznani z najnowocześniejszymi metodami i pomocami dydaktycznymi (podręcznikami, programami multimedialnymi, systemem nauczania języka polskiego przez Internet), które stosowane są w polskiej glottodydaktyce.

Ukończenie Studiów zapewnia możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, znalezienia ciekawej pracy z cudzoziemcami na terenie Polski lub w placówkach zagranicznych, doskonalenie już posiadanych kompetencji metodycznych.

Obecnie niektórzy z naszych absolwentów są lektorami na Uniwersytetach zagranicznych m. in. w Turynie, Kiszyniowie, Mińsku, Rydze, Tokio, Briańsku, Moskwie, Dżakarcie, Teheranie, Ałmaty, Lille, Lizbonie i wielu innych miejscach.

Słuchacze po zakończeniu nauki otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych podpisane przez JM Rektora UŚ i Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Zasady uczestnictwa – dokumenty 

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe bądź licencjackie na kierunku humanistycznym. Aby podjąć Studia, należy przedłożyć: odpis dyplomu ukończenia studiów humanistycznych magisterskich, licencjackich (lub równoważnych), skan dowodu lub paszportu, dwa zdjęcia legitymacyjne, podanie z prośbą o przyjęcie, życiorys oraz kwestionariusz osobowy (po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Szkoły lub przesłać na adres szkola@us.edu.pl  Pytania można kierować na ten sam adres lub bezpośrednio do kierownik studiów dr Aleksandry Achtelik (achtelik@poczta.onet.pl).  Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia powinny odznaczać się komunikatywnością, łatwością w nawiązywaniu kontaktów i otwartością na obce kultury. Przyjęcie na Studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.